Succesiuni (Mosteniri)

III. ACTE NECESARE DESCHIDERII UNEI SUCCESIUNI

- ANEXA 24 ( cerere de deschidere a succesiunii care se elibereaza de catre Primaria aferenta ultimului domiciliu al defunctului ) sau Cerere Tip completata la biroul notarial;
- Certificatul de Deces
- certificate de nastere si casatorie – defunct si mostenitori
- Acte de proprietate (tot ce a fost pe numele defunctului) acestea pot fi :

 • a. un contract: diverse tipuri de contracte translative de proprietate autentificate fie de Notariatul de Stat, fie de un Notar Public (CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, donatie, de construire, conventie de dare in plata, etc) impreuna cu toate actele aditionale la acestea precum si procesele verbale de predare primire ale constructiilor (pentru primul proprietar, cel care a dobandit direct de la constructor) ; contract de vânzare-cumparare sau contract de construire incheiat cu statul român reprezentat de o societate comerciala de exemplu: SC CONTI; OJCVL; OCLPP etc, si acte aditionale la acestea (inclusiv pentru definitivare pret), daca exista impreuna cu  proces verbal de predare-primire a locuintei; daca plata pretului a fost facuta fie in rate, fie prin contractarea unui imprumut in acest scop (fie cu CEC-ul, fie cu orice alta banca sau persoana fizica/juridica ex : adeverinta Conti) este necesara prezentarea dovezii (adresa, declaratie, etc.) de achitare integrala a pretului si, dupa caz, a contractul de împrumut iar, in situatia in care aceste documente au fost deja prezentate Biroului de Carte Funciara in vederea inscrieri lor in Cartea Funciara a Imobilului si proprietarul nu le mai detine in original, se va prezenta incheierea emisa de Birou in acest sens (incheiere de  radiere a inscriptiei ipotecare);
 • b. provenit din succesiune sau partaj: CERTIFICATUL DE MOSTENITOR, contractul de partaj in forma autentica sau hotararea judecatoreasca cu mentiunea „definitiva si irevocabila” cu acest obiect insotite de actul de proprietate anterior ;
 • c. prin edificare:- certificat de urbanism, autorizatie de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; dovada regularizarii taxei pentru autorizatia de construire;
 • d. prin restituire/reconstituire/constituire ; TITLU DE PROPRIETATE, dispozitie administrativa de restituire, hotararea judecatoreasca cu mentiunea „definitiva si irevocabila”, acte doveditoare acces teren daca acesta nu are acces la un drum public;
 • e. un certificat de inmatriculare;
 • f. adeverinta de la cimitir ;
 • g. certificate de actionar
 • h. extrase de cont…

  - certificat fiscal (daca exista un bun imobil – apartament / casa) eliberat de Administratia financiara sau de Primaria unde se afla imobilul
  adeverinta de rol agricol (daca exista un bun imobil – teren si casa) eliberat de Primarie
  - 2 martori
  (care sa fi cunoscut defunctul), cu actele de identitate (buletin / carte de identitate si ochelari)
  - actele de identitate ale mostenitorilor (buletin, carte de identitate)
  - Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special (in lipsa unui tutore neinteresat in succesiune).

 • TAXE CARE SE ACHITA LA DESCHIDEREA DOSARULUI

  • Verificare registre se achita -15 lei + TVA
  • Verificare CNP – 20 lei +TVA
  • Verificare PROCURA se achita 15 lei + TVA
  • EXTRAS DE INFORMARE (pt. imobilele intabulate)
  Share Button