Succesiuni (Mosteniri)

III. ACTE NECESARE DESCHIDERII UNEI SUCCESIUNI

– ANEXA 24 ( cerere de deschidere a succesiunii care se elibereaza de catre Primaria aferenta ultimului domiciliu al defunctului ) sau Cerere Tip completata la biroul notarial;
– Certificatul de Deces
– certificate de nastere si casatorie – defunct si mostenitori
– Acte de proprietate (tot ce a fost pe numele defunctului) acestea pot fi :

 • a. un contract: diverse tipuri de contracte translative de proprietate autentificate fie de Notariatul de Stat, fie de un Notar Public (CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, donatie, de construire, conventie de dare in plata, etc) impreuna cu toate actele aditionale la acestea precum si procesele verbale de predare primire ale constructiilor (pentru primul proprietar, cel care a dobandit direct de la constructor) ; contract de vânzare-cumparare sau contract de construire incheiat cu statul român reprezentat de o societate comerciala de exemplu: SC CONTI; OJCVL; OCLPP etc, si acte aditionale la acestea (inclusiv pentru definitivare pret), daca exista impreuna cu  proces verbal de predare-primire a locuintei; daca plata pretului a fost facuta fie in rate, fie prin contractarea unui imprumut in acest scop (fie cu CEC-ul, fie cu orice alta banca sau persoana fizica/juridica ex : adeverinta Conti) este necesara prezentarea dovezii (adresa, declaratie, etc.) de achitare integrala a pretului si, dupa caz, a contractul de împrumut iar, in situatia in care aceste documente au fost deja prezentate Biroului de Carte Funciara in vederea inscrieri lor in Cartea Funciara a Imobilului si proprietarul nu le mai detine in original, se va prezenta incheierea emisa de Birou in acest sens (incheiere de  radiere a inscriptiei ipotecare);
 • b. provenit din succesiune sau partaj: CERTIFICATUL DE MOSTENITOR, contractul de partaj in forma autentica sau hotararea judecatoreasca cu mentiunea „definitiva si irevocabila” cu acest obiect insotite de actul de proprietate anterior ;
 • c. prin edificare:- certificat de urbanism, autorizatie de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; dovada regularizarii taxei pentru autorizatia de construire;
 • d. prin restituire/reconstituire/constituire ; TITLU DE PROPRIETATE, dispozitie administrativa de restituire, hotararea judecatoreasca cu mentiunea „definitiva si irevocabila”, acte doveditoare acces teren daca acesta nu are acces la un drum public;
 • e. un certificat de inmatriculare;
 • f. adeverinta de la cimitir ;
 • g. certificate de actionar
 • h. extrase de cont…

  certificat fiscal (daca exista un bun imobil – apartament / casa) eliberat de Administratia financiara sau de Primaria unde se afla imobilul
  adeverinta de rol agricol (daca exista un bun imobil – teren si casa) eliberat de Primarie
  – 2 martori
  (care sa fi cunoscut defunctul), cu actele de identitate (buletin / carte de identitate si ochelari)
  actele de identitate ale mostenitorilor (buletin, carte de identitate)
  Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special (in lipsa unui tutore neinteresat in succesiune).

 • TAXE CARE SE ACHITA LA DESCHIDEREA DOSARULUI

  • Verificare registre se achita -15 lei + TVA
  • Verificare CNP – 20 lei +TVA
  • Verificare PROCURA se achita 15 lei + TVA
  • EXTRAS DE INFORMARE (pt. imobilele intabulate)