Vanzare sau Instrainare

I. ACTE NECESARE PENTRU REDACTAREA SI AUTENTIFICAREA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE AL UNUI IMOBIL

Se vor prezenta urmatoarele documente:

1. ACTE DE PROPRIETATE (prezentate in original)

Actul de proprietate al vânzatorului poate fi:

La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original/copie legalizata toate actele fostilor proprietari (istoricul proprietatii).

– un contract: diverse tipuri de contracte translative de proprietate autentificate fie de Notariatul de Stat, fie de un Notar Public (CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, donatie, de construire, conventie de dare in plata, etc) impreuna cu toate actele aditionale la acestea precum si procesele verbale de predare primire ale constructiilor (pentru primul proprietar, cel care a dobandit direct de la constructor) ; contract de vânzare-cumparare sau contract de construire incheiat cu statul român reprezentat de o societate comerciala de exemplu: SC CONTI; OJCVL; OCLPP etc, si acte aditionale la acestea (inclusiv pentru definitivare pret), daca exista impreuna cu  proces verbal de predare-primire a locuintei; daca plata pretului a fost facuta fie in rate, fie prin contractarea unui imprumut in acest scop (fie cu CEC-ul, fie cu orice alta banca sau persoana fizica/juridica ex : adeverinta Conti) este necesara prezentarea dovezii (adresa, declaratie, etc.) de achitare integrala a pretului si, dupa caz, a contractului de împrumut iar, in situatia in care aceste documente au fost deja prezentate Biroului de Carte Funciara in vederea inscrierii lor in Cartea Funciara a Imobilului si proprietarul nu le mai detine in original, se va prezenta incheierea emisa de Birou in acest sens ( incheiere de  radiere a inscriptiei ipotecare);
– provenit din succesiune sau partaj: CERTIFICATUL DE MOSTENITOR, contractul de partaj in forma autentica sau hotararea judecatoreasca cu mentiunea „definitiva si irevocabila” cu acest obiect insotite de actul de proprietate anterior ;
– prin edificare: certificat de urbanism, autorizatie de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; dovada regularizarii taxei pentru autorizatia de construire;

2. DOCUMENTATIA CADASTRALA (PLANURILE) avizata de ONCGC
3. DOVADA PUBLICITATII IMOBILIARE= incheierea de întabulare
4. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA eliberat de directia de impozite si taxe a primariei unde este înscris în rol imobilul ce face obiectul vânzarii. Acesta trebuie sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.
In certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu: toti coproprietarii, cu numele corect, adresa corecta a imobilului, suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista), suprafata constructiei, faptul ca nu sunt datorii consemnate in rolul fiscal.
5. ADEVERINTA DE ROL AGRICOL (daca este vorba de un teren – cu sau fara constructie)
Certificatul fiscal trebuie adus la biroul notarial cu o zi inainte de autentificarea contractului de vanzare cumparare, pentru verificare. In cazul in care nu se aduce cu o zi inainte si exista greseli, proprietarul isi asuma riscul de a nu incheia contractul de vanzare cumparare la data programata.
6. ADEVERINTA doveditoare a platii datoriilor la întretinere, obtinuta de la Asociatia de Locatari  semnata de Presedinte si Administrator. (pentru apartamente) sau facturile si chitantele doveditoare a platilor pentru furnizorii de utilitati.
7. ultima factura de consum al energiei electrice si dovada achitarii acesteia.
8. ACTE DE IDENTITATE ALE PARTILOR = buletine sau carti de identitate.
9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta civila de divort cu mentiunea “definitiva si irevocabila”.
10.CERTIFICAT DE URBANISM la solicitarea cumparatorului, sau pentru acte de dezmembrare.

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA PENTRU AUTENTIFICARE este obtinut de catre BIROUL NOTARIAL in baza cererii depusa la sediul sau de catre proprietar sau imputernicitii acestuia. Acesta este valabil 5 zile de la data depunerii cererii la Ag Nat de Cadastru si Publicitate Imob – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imob – Biroul de Carte Funciara competent.

ACTE CARE POT FI SOLICITATE SUPLIMENTAR

  • Certificatul Medico-Legal Psihiatric care sa ateste discernamântul vânzatorului in situatia in care acesta doreste sa incheie un anumit act (in cazul Constractelor de donatie si de intretinere) si are o varsta inaintata (se considera astfel dupa pensionare). (SERVICIUL JUD DE MEDICINA LEGALA – Str Ana Ipatescu nr. 59A, judetul Prahova. Tel 0244/525881;fax 525875).
  • Un reprezentant al Primariei aferente (de domiciliu) si anume Autoritatea Tutelara care sa asiste la semnarea actului de vanzare cu clauza de intretinere conform Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice
  • Când se vinde un teren intravilan se recomanda prezentarea unui certificat de urbanism din care sa rezulte regimul tehnico-economic al acestuia.
  • Daca este cazul, certificat emis de Primaria competenta din care sa rezulte schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa postala din titlul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul de atestare fiscala, incheierea si extrasul de carte funciara.
  • Certificatul de atribuire numar postal emis de Primaria competenta (aferenta).
  • In cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta este necesara adresa de la Primarie care sa arate Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola”, eliberata de Min Adm Pub, ONCGC si vizata de Min Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I.A.
  • In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere in favoarea loturilor rezultate, este necesar actul autentic de dezmembrare si de constituire drept de servitute.
  • In cazul in care din analiza dosarului se va constata ca sunt necesare si alte acte, pentru completarea dosarului se solicita proprietarului prezentarea actelor,  pâna la incheierea contractului  de vanzare-cumparare.