Taxe

  • TAXELE PE CARE DVS LE ACHITATI BIROULUI NOTARIAL pentru o succesiune

CE SUNT SI CE REPREZINTA :

IMPOZITUL pe transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal CARE ESTE DE 1 % (din masa succesorala ) daca succesiunea NU s-a dezbatut in termen de 2 ani de la data decesului

ESTE UN IMPOZIT PE TRANSFERUL DE PROPRIETATE, DIFERIT DE IMPOZITUL PE CARE IL PLATITI PENTRU IMOBIL, CARE SE FACE VENIT LA BUGETUL DE STAT SI SE VIREAZA DE CATRE BIROUL NOTARIAL IN CONTUL DESCHIS LA TREZORERIA STATULUI

DACA NU ATI DEZBATUT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI IN TERMEN DE 2 ANI DE LA DATA DECESULUI

ONORARIUL NOTARULUI

reprezinta suma minimala stabilita de  Ministerul Justitiei pentru operatiunea efectuata din care :

notarul plateste :

24 % – Taxa pe Valoarea Adaugata, aferenta onorariului

16 %     – impozit,

18 %   salarii angajatilor, taxele aferente salariilor la stat,

15 % cheltuielile cu tehnica de calcul (aparatura, calculatoare, consumabile- toner, cerneala, hartie),

7%  cheltuielile cu spatiul unde isi desfasoara activitatea – intretinere, chirie.

cota de 6,5 % pentru Asigurarile de Sanatate

cota de 5 % reprezentand contributie profesionala

asigurari profesionale

asigurari de bunuri

comisioane bancare pentru a vira taxele colectate pentru bugetul de stat si bugetele locale……….

iata ce reprezinta sumele pe care dumneavoastra le achitati notarului public

  • TAXELE PE CARE DVS LE ACHITATI BIROULUI NOTARIAL la un contract de instrainare bun imobil SI CARE SE CALCULEAZA   IN FUNCTIE DE VALOAREA IMOBILULUI

ce sunt si ce reprezinta :

IMPOZITUL pe transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal este 2 % sau 3 % :

in functie de data la care a fost dobandit imobilul care se instraineaza  astfel : daca imobilul se instraineaza intr-un termen mai mic de 3 (trei ) ani de la data dobandirii, impozitul datorat de vanzator este de 3 %

daca imobilul se instraineaza intr-un termen mai mare de 3 (trei ) ani de la data dobandirii, impozitul datorat de vanzator este de 2 %

Impozitul pe transferul de proprietate (vezi Art. 771)= ESTE TAXA CARE SE FACE VENIT LA BUGETUL LOCAL/ BUGETUL DE STAT si SE VIREAZA DE CATRE BIROUL NOTARIAL;

TARIFUL perceput de ANCPI OCPI, pentru inscriere in cartea funciara pe numele cumparatorului a dreptului de proprietate asupra imobilului dobandit

onorariul notarului  reprezinta suma minimala stabilita de  Ministerul Justitiei pentru operatiunea efectuata din care :  notarul plateste : 16 % – impozit, 18 %   salarii angajatilor, taxele aferente salariilor la stat, 20 % cheltuielile cu tehnica de calcul (aparatura, calculatoare, consumabile- toner, cerneala, hartie), 7%  cheltuielile cu spatiul unde isi desfasoara activitatea – intretinere, chirie. cota de 6,5 % pentru Asigurarile de Sanatate, cota de 5 % reprezentand contributie profesionala , asigurari profesionale ; asigurari de bunuri ; comisioane bancare pentru a vira taxele colectate pentru bugetul de stat si bugetele locale………. 

iata ce reprezinta sumele pe care dumneavoastra le achitati notarului public

Codul fiscal: Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Art. 771.(1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

- 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

– 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

2) Sunt scutite de la plata impozitului urmãtoarele cazuri:

a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ºi construcþiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaþie între rude ºi afini pânã la gradul al III-lea inclusiv, precum ºi între soþi.

3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembrãmintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreazã impozitul prevãzut la alin (1), dacã succesiunea este dezbãtutã si finalizatã în termen de 2 ani, de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizãrii procedurii succesorale în termenul prevãzut mai sus, mostenitorii datoreazã un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Impozitul se calculeazã la valoarea imobilului, declaratã de vânzãtori si cumpãrãtori, la întocmirea contractului de vânzare-cumpãrare, schimb, etc., încheiat la Notarul public. Impozitul se va calcula si  se va plãti la Notarul public, înainte de autentificarea contractului de vânzare-cumpãrare, schimb, etc. sau la încheierea de finalizare a succesiunii

Norme metodologice: 1512. Definirea unor termeni:

a) prin contribuabil, în sensul art. 771 din Codul fiscal, se înţelege persoana fizică căreia îi revine obligaţia de plată a impozitului.

În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii, contribuabil este cel din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul, transmiţătorul în cazul contractului de întreţinere, al actului de dare în plată, al contractului de tranzacţie etc., cu exceptia transferului prin donaţie.

În contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toţi copermutanţii, coschimbaşii, cu excepţia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, situaţie în care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil.

În cazul transferului dreptului de proprietate prin donaţie, calitatea de contribuabil revine donatarului.

Contribuabil este şi persoana fizică din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social.

Ordin comun Min. Finantelor Ministerul de Justitie 1706/1889 = Mod de completare a decl 208: Col. 5 “Valoarea înscrisă în documentul de transfer” – se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.      Col. 6 “Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” – se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.     În cazul în care există mai mulţi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deţinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

share small Taxe